ประกาศเรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมนักเรียนเรียนดี