โครงการให้ความรู้เรื่อง "ความปลอดภัยในการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกหรือในสถานการณ์จริง ปีการศึกษา 2563"

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มข. ได้จัดโครงการให้ความรู้เรื่อง "ความปลอดภัยในการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกหรือในสถานการณ์จริง ปีการศึกษา 2563" โดยมี รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จรรญาเจริญ เป็นวิทยากร ซึ่งทางสาขาฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทางคลินิก ช่วยให้นักศึกษาสามารถป้องกันการแพร่เชื้อ การลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและลดอันตรายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงได้จัดให้มีการอบรมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมพิสิฏฐ์ เนตรเฉลียว สัณพิทักษ์ ชั้น 8 และห้องปฏิบัติการ อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มข.
ข่าว: ธัญวรัตน์ ลุนสาร
ภาพ: สุภาวดี คำจีด