เลื่อนการอบรมเฉพาะทาง วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 16 หน่วยกิต รุ่นที่ ๙

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์
เรื่องเลื่อนการอบรมเฉพาะทาง วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 16 หน่วยกิต รุ่นที่ ๙
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "เลบิทยาสัองงนแก่น S ประกาศคณะเทคนิดการแพทย์ ฉบับที่ ๓െ /๒๕๖๔ เรื่อง เลื่อนการอบรมเฉพาะทาง วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ๑๖ หน่วยกิต รุ่นที่ ตามที่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำหนดจัตอบรมเฉพาะทางหลักสูตร วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ๑๖ หน่วยกิต รุ่นที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๓ด พฤษภาคม ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔นั้น เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid 19 คณะเทศนิคการแพทย์ จึงขอเลือนกำหนดการ จัดอบรมดังกล่าว จากกำหนดเดิม วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๔ มิถุนายน ៣๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ២๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จรรണธ (รองศาสตราจารย์จุรีรัตน์ ดาดวง) คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์"