เลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานบริการโลหิต ประจำปี 2564

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์
1. เลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานบริการโลหิต ประจำปี 2564
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ