“ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์”

“ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์”
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย จำนวน 256 ราย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ประจำปี 2563 สำหรับราชบัณฑิต กรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง และบุคลากรในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี
บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 9 ท่าน ดังนี้
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
1. ศาสตราจารย์สุพรรณ ฟู่เจริญ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
2. รองศาสตราจารย์อรวรรณ บุราณรักษ์
3. รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
4. รองศาสตราจารย์จุรีรัตน์ ดาดวง
5. รองศาสตราจารย์พรรณี ปึงสุวรรณ
6. รองศาสตราจารย์ศิริพร ปรุงวิทยา
7. รองศาสตราจารย์สุกัลยา อมตฉายา
8. รองศาสตราจารย์วัณทนา ศิริธราธิวัตร
9. นายเสกสิทธิ์ สังคีรี
ทางคณะฯ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ณ โอกาสนี้
ข่าว: ฐะปะนีย์ ประไพเมือง
ภาพ: มหาวิทยาลัยขอนแก่น