โครงการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 16 หน่วยกิต รุ่นที่ 9

ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ปฏิบัติงานด้านการบริการโลหิตสมัครเข้าร่วม

“โครงการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 16 หน่วยกิต รุ่นที่ 9” ระยะเวลา 4 เดือน ระหว่างันที่ 31 พฤษภาคม - 30 กรกฎาคม 2564 และ 1 กันยายน - 29 ตุลาคม 2564

รายละเอียดโครงการสามารถดาวน์โหลดที่นี่ https://kku.world/gd7yz