หนังสือขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หนังสือขอใบอนุญาตสถาบันในสังกัดเข้ารับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2563

<รายละเอียด>