ตัวแทนผู้บริหารรับมอบ “ผลิตผลทางการเกษตร” คณะเกษตรศาสตร์ มข.

คณะเกษตรศาสตร์ มข.
วันที่ 2 พ.ย. 2563 นางมยุรี ฮาตแสนเมือง รักษาการแทน ผอ. กองบริหารงานคณะเทคนิคการแพทย์ นางจันทร์หอม คำภู หัวหน้างานบริหารและธุรการ และนางอริสรา อุดจันทร์ หัวหน้างานวิชาการและพัฒนานักศึกษา เป็นตัวแทนผู้บริหารรับมอบ “ผลิตผลทางการเกษตร” จาก ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผอ.กองบริหารงานคณะเกษตรศาสตร์และบุคลากร ซึ่งเป็นตัวแทนผู้บริหารของคณะเกษตรศาสตร์ มข.
ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ มข.