คณะเทคนิคการแพทย์ มข. รับมอบ "กล้องตรวจวัดอุณหภูมิ" จากตัวแทนศิษย์เก่า MT#10 AMS KKU

คณะเทคนิคการแพทย์ มข. รับมอบ "กล้องตรวจวัดอุณหภูมิ" จากตัวแทนศิษย์เก่า MT#10 AMS KKU
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผศ.ดร.อมรรัตน์ จำเนียรทรง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ นางมยุรี ฮาตแสนเมือง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงาน และคณะ รับมอบ “กล้องตรวจวัดอุณหภูมิ” โดยมี ผศ.ลิ่มทอง พรหมดี และรศ.ดร.ศิริพร ปรุงวิทยา ในนามตัวแทนศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้มอบ
ทางคณะฯ ต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้