เทคนิคการแพทย์ มข.ยินดีนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับรางวัล

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม​ 2563​ ที่ผ่านมานางสาวธัญอรวรรยา เจริญวิจิตรกุล นักศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจําปี 2562​ และ ศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ รับมอบโล่เกียรติคุณสําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์​ "สัดส่วนย่อยของยีนอัลฟาธาลัสซีเมีย 2 (3.7 kb deletion) ในชาวไทยอีสาน" ซึ่งรับมอบจาก ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุม​ชั้น​ 4 อาคาร 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร​์ มหาวิทยาลัย​ขอนแก่น ทางคณะฯ ต้องขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว
ข่าว: อัจฉราภรณ์​ แสน​ทอง​ค​ำ
ภาพ: ศิตธีรา สโมสร