บรรยายเรื่อง “กลยุทธ์การขอทุนวิจัยแบบบูรณาการ ระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติ”

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 - 11.00 น. โดย ศ.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้บรรยายเรื่อง “กลยุทธ์การขอทุนวิจัยแบบบูรณาการ ระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติ” โดยมีรศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ และมีผู้บริหาร กรรมการหลักสูตร และหัวหน้าโครงการวิจัยเข้าร่วมรับฟัง
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะเทคนิคการแพทย์
ข่าว/ภาพ: อัจฉราภรณ์ แสนทองคำ