::วิสัยทัศน์ ::

“ผู้นำนวัตศึกษาด้านเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดระดับโลก”

::ค่านิยมองค์กร ::

MT :: M- Morality มีคุณธรรม
T-Teamwork ทำงานเป็นทีม
PT :: P-Professionalism มุ่งเน้นความสำเร็จอย่างมืออาชีพ
T-Transformation นำนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์