รายชื่อคณะกรรมการประจำส่วนงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.จุรีรัตน์  ดาดวง

คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ คณบดี

ผศ.ดร.อมรรัตน์  จำเนียรทรง

รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์  

ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิสาหกิจ  

อ.ดร.เสาวนีย์ นาคมะเริง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีการศึกษา  

ผศ.สุภาภรณ์  ผดุงกิจ

หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด  

ผศ.ลิ่มทอง พรหมดี

หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  

นางจันทร์หอม คำภู

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะฯ