ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

รศ.ดร.ทนพญ.จุรีรัตน์  ดาดวง
Assoc. Prof.Jureerut Daduang
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คณบดี

 

ผศ.ดร.ทนพญ.อมรรัตน์  จำเนียรทรง
Assis. Prof. Dr. Amonrat Jumnainsong
รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ผศ.ดร.ทนพญ.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์
Assis. Prof. Dr.Patcharaporn Tippayawat
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิสาหกิจ
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

อ.ดร.กภ.เสาวนีย์ นาคมะเริง
Dr.Saowanee Nakmaroeng
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีการศึกษา
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ผศ.ดร.กภ.วนิดา  ดรปัญหา
Assis. Prof. Dr.Wanida Donpunha
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสภาพแวดล้อมและพัฒนาบุคลากร
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ผศ.ดร.ทนพ.อัฐวุฒิ  ไชยบุญเรือง
 Assis. Prof. Dr.Attawut Chaibunruang
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ สื่อสารองค์กรและการต่างประเทศ
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ผศ.ดร.กภ.พลลฏัฐ์  ยงฤทธิปกรณ์
Assis. Prof. Dr.Ponlapat Yonglitthipagon
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ผศ.กภ.สุภาภรณ์  ผดุงกิจ
Asis.Prof. Supaporn Phadungkit
หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ผศ.ทนพญ.ลิ่มทอง พรหมดี
Asis.Prof. Limthong Promdee
หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

นางจันทร์หอม คำภู
Mrs.Janhorm Khamphoo
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะและหัวหน้างานบริหารและธุรการ
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

นางมยุรี  ฮาตแสนเมือง
Mrs.Mayuree Hatsanmuang
หัวหน้างานยุทศาสตร์
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

 นางอริสรา  อุดจันทร์
Mrs.Arisara Audjun
หัวหน้างานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

 ทนพญ.ดวงฤดี  จังตะกูล
Mrs.Duangrudee Changtrakun
หัวหน้างานห้องปฏิบัติการ
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.