ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มข. ได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๒

            สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการพิจารณาคัดเลือก ศิษย์เก่าดีเด่น ที่สำเร็จการศึกษาจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อประกาศเกียรติคุณและเข้ารับโล่เกียรติยศ จาก สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562  โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ

  1. ประเภทยอดเยี่ยมทุกด้าน
  2. ประเภทบริการ
  3. ประเภทบูรณาการทั่วไป
  4. ประเภทวิชาการ/วิจัย
  5. ประเภทบริหาร

          โดยคณาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลดังนี้

  1. ประเภทบริการ

- รองศาสตราจารย์กุลนภา ฟู่เจริญ

  1. ประเภทวิชาการ/วิจัย

- ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ

  1. ประเภทบริหาร

- รองศาสตราจารย์ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ

 

โดยคณาจารย์จะเข้ารับมอบโล่และคำประกาศเกียรติคุณ สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562  ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ณ. โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

KM

e document

After Action Review

การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดย ดร. บุญดี บุญญากิจ วันที่ี 8 พฤษภาคม 2561

 

การนำองค์ความรู้จากโครงการ AMS Publication CAMP มาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี

การนำองค์ความรู้จากโครงการ AMS Publication CAMP มาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี

 

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย

คุยกับหมอเม้งเรื่องสุขภาพในวันปีใหม่

เคล้ด (ไม่) ลับขอการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์

เทคนิคการทำงานให้มีความสุข

รำญี่ปุ่นและสอนศิลปะการพับกระดาษ Origami

การเตรียมตัวก่อนเกษียณ

เล่าเรื่องญี่ปุ่ญ

KM เรื่อง RBL

KM เรื่อง response to reviewers

ประวัติคณะฯ

::วิสัยทัศน์ ::

“ผู้นำนวัตศึกษาด้านเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดระดับโลก”

::ค่านิยมองค์กร ::

MT :: M- Morality มีคุณธรรม
T-Teamwork ทำงานเป็นทีม
PT :: P-Professionalism มุ่งเน้นความสำเร็จอย่างมืออาชีพ
T-Transformation นำนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์

 

ติดต่อเรา

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์,โทรสาร : 0 4320 2399, 0 4334 7482 International Phone/Fax: +66 43 202399, +66 43 347482 e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook

ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน

ผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

รศ.ดร.ทนพญ.จุรีรัตน์  ดาดวง
Assoc. Prof.Jureerut Daduang
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คณบดี

 

ผศ.ดร.ทนพญ.อมรรัตน์  จำเนียรทรง
Assis. Prof. Dr. Amonrat Jumnainsong
รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ผศ.ดร.ทนพญ.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์
Assis. Prof. Dr.Patcharaporn Tippayawat
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิสาหกิจ
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

อ.ดร.กภ.เสาวนีย์ นาคมะเริง
Dr.Saowanee Nakmaroeng
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีการศึกษา
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ผศ.ดร.กภ.วนิดา  ดรปัญหา
Assis. Prof. Dr.Wanida Donpunha
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสภาพแวดล้อมและพัฒนาบุคลากร
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ผศ.ดร.ทนพ.อัฐวุฒิ  ไชยบุญเรือง
 Assis. Prof. Dr.Attawut Chaibunruang
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ สื่อสารองค์กรและการต่างประเทศ
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ผศ.ดร.กภ.พลลฏัฐ์  ยงฤทธิปกรณ์
Assis. Prof. Dr.Ponlapat Yonglitthipagon
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ผศ.กภ.สุภาภรณ์  ผดุงกิจ
Asis.Prof. Supaporn Phadungkit
หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ผศ.ทนพญ.ลิ่มทอง พรหมดี
Asis.Prof. Limthong Promdee
หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

นางจันทร์หอม คำภู
Mrs.Janhorm Khamphoo
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะและหัวหน้างานบริหารและธุรการ
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

นางมยุรี  ฮาตแสนเมือง
Mrs.Mayuree Hatsanmuang
หัวหน้างานยุทศาสตร์
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

 นางอริสรา  อุดจันทร์
Mrs.Arisara Audjun
หัวหน้างานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

 ทนพญ.ดวงฤดี  จังตะกูล
Mrs.Duangrudee Changtrakun
หัวหน้างานห้องปฏิบัติการ
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
     
     
ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์

 

 

ติดต่อเรา
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์,โทรสาร : 0 4320 2399, 0 4334 7482 International Phone/Fax: +66 43 202399, +66 43 347482 e-mail ams@kku.ac.th

Copy right © 2019 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ติดต่อ Webmaster : It_ams@xxx