KM

e document

After Action Review

การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดย ดร. บุญดี บุญญากิจ วันที่ี 8 พฤษภาคม 2561

 

การนำองค์ความรู้จากโครงการ AMS Publication CAMP มาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี

การนำองค์ความรู้จากโครงการ AMS Publication CAMP มาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี

 

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย

คุยกับหมอเม้งเรื่องสุขภาพในวันปีใหม่

เคล้ด (ไม่) ลับขอการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์

เทคนิคการทำงานให้มีความสุข

รำญี่ปุ่นและสอนศิลปะการพับกระดาษ Origami

การเตรียมตัวก่อนเกษียณ

เล่าเรื่องญี่ปุ่ญ

KM เรื่อง RBL

KM เรื่อง response to reviewers