คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


คณาจารย์สายวิชาเทคนิคการแพทย์

 

ผศ. ลิ่มทอง  พรหมดี

Assis.Prof.Limthong Promdee 

หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์


คณาจารย์สายวิชาเทคนิคการแพทย์(กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาคลินิก)

คณาจารย์สายวิชาเทคนิคการแพทย์(กลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก)

คณาจารย์สายวิชาเทคนิคการแพทย์(กลุ่มวิชาเคมีคลินิก)

คณาจารย์สายวิชาเทคนิคการแพทย์(กลุ่มวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์การบริหารโลหิต)

คณาจารย์กลุ่มบัณฑิตศึกษา

คณาจารย์สายวิชากายภาพบำบัด

ผศ.สุภาภรณ์ ผดุงกิจ 
Asst.Prof. Supaporn Phadungkit 

หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด


คณาจารย์สายวิชากายภาพบำบัด(กลุ่มวิชาระบบประสาท)

คณาจารย์สายวิชากายภาพบำบัด(กลุ่มวิชาระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต)

คณาจารย์สายวิชากายภาพบำบัด(กลุ่มวิชาระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ)

คณาจารย์สายวิชากายภาพบำบัด(กลุ่มวิชากายภาพบำบัดแบบบูรณาการ)

 

เกษียณอายุราชการ