คณาจารย์สายวิชากายภาพบำบัด

ผศ.กภ.สุภาภรณ์  ผดุงกิจ
Asst.Prof. Supaporn Phadungkit, PT
หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด
email:suppha@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด
Head of School of Physical Therapy

คณาจารย์สายวิชากายภาพบำบัด(กลุ่มวิชาระบบประสาท)

ผศ.ดร. กภ.สาวิตรี วันเพ็ญ
Asst.Prof.Dr. Sawitri Wanpen, PT
email:sawitri@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed

รศ.ดร.กภ.สุกัลยา อมตฉายา (สิทธิคงศักดิ์)

Assoc.Prof.Dr.Sugalya Amatachaya (Sitthikongsak) , PT
email:samata@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed                                              

อ.กภ.วรวรรณ คำฤาชา
Worawan Kamruecha, PT
email:workam@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed

รศ.ดร.กภ.วัณทนา ศิริธราธิวัตร
Assoc.Prof.Dr. Wantana Siritaratiwat
email:wantana@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed

ผศ.ดร.กภ.ลักขณา มาทอ
Asst.Prof.Dr. Lugkana Mator
email:yui@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed

รศ.ดร.กภ. น้อมจิตต์ นวลเนตร์
Assoc.Prof. Dr. Nomjit Nualnetr
email:nomjit@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
ผศ.ดร.ทิวาพร ทวีวรรณกิจ
Asst.Prof.Dr. Thiwabhorn Thaweewannakij
email : thiwth@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed

คณาจารย์สายวิชากายภาพบำบัด(กลุ่มวิชาระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต)

อ.ดร.กภ.เสาวนีย์ นาคมะเริง
Dr.Saowanee Nakmaroeng
email:saowna@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
อ.ดร.กภ.ฉัตรชัย พิมพศักดิ์
Dr.Chatchai Phimphasak
email : chatphi@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
รศ.ดร.กภ.ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ
Assoc.Prof.Dr. Taweesak  Janyacharoen
email:taweesak@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
ผศ.ดร.กภ.รวยริน ชนาวิรัตน์
Asst.Prof.Dr.Raoyrin Chanavirut
email:raocha@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
 

คณาจารย์สายวิชากายภาพบำบัด(กลุ่มวิชาระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ)

ผศ.กภ.สุภาภรณ์ ผดุงกิจ
Asst.Prof. Supaporn Phadungkit
email:suppha@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
รศ.ดร.กภ.อุไรวรรณ ชัชวาลย์
Assoc.Prof.Dr.Uraiwon Chatchawan
email:uraiwon@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
ผศ.ดร.กภ.ยอดชาย บุญประกอบ
Asst.Prof.Dr.Yodchai Boonprakob
email:yodchai@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
ผศ.ดร.กภ.ทกมล หรรษาวงศ์
Asst.Prof.Dr. Torkamol Hunsawong
email:tkmhun@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
รศ.ดร.กภ.อรวรรณ บุราณรักษ์
Assoc.Prof.Dr.Orawan Buranruk
email:orawan@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
ศ.ดร.กภ.รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล
Assoc.Prof.Dr.Rungthip Puntumetakul
email:rungthip@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
อ.ดร. กภ.อธิพงศ์ พิมพ์ดี
Dr.Atipong Pimdee
email : atippi@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
คณาจารย์สายวิชากายภาพบำบัด(กลุ่มวิชากายภาพบำบัดแบบบูรณาการ)

ผศ.ดร.กภ.วนิดา ดรปัญหา
Asst.Prof.Dr. Wanida Donpunha
email:wanidadon@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
ผศ.กภ.พิศมัย มะลิลา
Asst.Prof. Pismai Malila
email:pismal@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
ผศ.ดร.กภ.คุรุศาสตร์ คนหาญ
Asst. Prof.Dr.Kurusart Konharn
email:kuruko@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
รศ.ดร.กภ.พรรณี ปึงสุวรรณ
Assoc.Prof.Dr. Pannee Peungsuwan
email:ppunne@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
ผศ.ดร.กภ.พลลพัฏฐ์ ยงฤทธิปกรณ์
Asst.Prof.Dr. Ponlapat Yonglitthipagon
email:ponlapat@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed