คณาจารย์สายวิชาเทคนิคการแพทย์

ผศ.ทนพญ.ลิ่มทอง พรหมดี
Asst.Prof. Limthong Promdee, MT
หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
email:limpro@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
คณาจารย์สายวิชาเทคนิคการแพทย์(กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาคลินิก)

รศ.ดร. ทนพญ. ราตรี  ทวิชากรตระกูล
Assoc. Prof. Dr.Ratree Tavichakorntrakool
email : <
ratree.t@kku.ac.th>,

ผลงานวิจัย: PubMed
รศ.ดร.ทนพญ. อรุณวดี ชนะวงศ์
Assoc. Prof. Dr. Aroonwadee Chanawong
email : aroonwad@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
ผศ.ดร.ทนพญ.อรุณนี สังกา
Asst.Prof.Dr. Arunnee Sangka
email : <arusan@kku.ac.th
>
ผลงานวิจัย: PubMed
ผศ. ดร.ทนพญ. นิชา เจริญศรี
Asst.Prof.Dr. Nicha Charoensri
email : <nicha@kku.ac.th>
ผลงานวิจัย: PubMed
  ผศ.ดร.ทนพญ.พรทิพย์ ปิ่นละออ
Asst.Prof.Dr. Porntip Pinlaor
email : <porawa@kku.ac.th>
ผลงานวิจัย: PubMed
 ผศ.ดร.ทนพ.ไมตรี ปะการะสังข์
Asst.Prof.Dr. Maitree Pakarasang
email : maipakผศ.ดร.kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
ผศ.ดร.ทนพญ.อัญชลี  เตชะเสน
Asst.Prof.Dr.Anchalee Techasen
email : anchte@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
ผศ.ดร.ทนพญ.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์
Asst.Prof.Dr.Patcharaporn Tippayawat  , MT
email: patchatip@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed

คณาจารย์สายวิชาเทคนิคการแพทย์(กลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก)

อ.ดร.ทนพญ.หทัยชนก ศรีวรกุล
Dr.Hataichanok Srivorakun
email : <
hatasr@kku.ac.th>
ผลงานวิจัย: PubMed
 อ. ดร.ทนพญ. วรวรรณ   ชุมเปีย
Dr.Worawan Chumpia
email : <
worchu@kku.ac.th>
ผลงานวิจัย: PubMed
   ผศ.ดร.ทนพญ.นพมาศ เข็มทองหลาง
Asis.Prof.Dr.Noppamats Khemtonglang
email : <
noppamat@kku.ac.th>
ผลงานวิจัย: PubMed
   รศ.ดร.ทนพญ.นันทรัตน์  โฆมานะสิน
Assoc.Prof.Dr.Nantarat Komanasin
email : <
nankom@kku.ac.th>
ผลงานวิจัย: PubMed
   ผศ.ดร.ทนพญ. สุภาวดี แย้มศรี
Asis.Prof.Dr.Supawadee Yamsri
email : <
supawadee@kku.ac.th>
ผลงานวิจัย: PubMed
 
  รศ.ดร.ทนพญ.กนกวรรณ แสนไชยสุริยา
Assoc.Prof.Dr. Kanokwan Sanchaisuriya
email : kanokwan@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
อ.ดร.ทนพ.ทรงพล  ห้าวหาญ
Dr.Songpol Haohan
email : songha@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed

คณาจารย์สายวิชาเทคนิคการแพทย์(กลุ่มวิชาเคมีคลินิก)

รศ .ดร.ทนพญ.ศิริพร ปรุงวิทยา
Assoc.Prof.Dr.Siriporn Proungvitaya
email : sirpat@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
รศ.ดร.ทนพญ.จุรีรัตน์  ดาดวง
Assoc.Prof.Dr. Jureerut Daduang, MT
email : jurpoo@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
   รศ.ดร.ทนพญ. เยาวลักษณ์  ธีระเจตกูล
Assoc.Prof.Dr.Yaovalak Teerajetgul
email : yaotee@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
 ผศ.ทนพญ. ลิ่มทอง  พรหมดี
Asst.Prof. Limthong Promdee, MT
email:limpro@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
  ผศ.ดร.ทนพ.อัฐวุฒิ  ไชยบุญเรือง
Asst.Prof.Dr. Attawut Chaibunruang, MT
email:attach@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
อ.ดร.ทนพญ.โมลิน  ว่องวัฒนากูล
Dr.Molin Wongwattanakul
email : moliwo@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
คณาจารย์สายวิชาเทคนิคการแพทย์(กลุ่มวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์การบริหารโลหิต)

อ.ดร.ทนพญ.กรรณิการ์ กัวหา
Dr.Kunnika Kuaha
email : kunkua@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
รศ.ดร.ทนพ.ชาญวิทย์ ลีมาวุฒ
Assoc.Prof.Dr.Chanvit Leelayuwat
email : chanvit@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
ผศ.ดร.ทนพญ.อมรรัตน์  จำเนียรทรง
Asst.Prof.Dr. Amonrat Jumnainsong, MT
email:amonrat@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
อ.ดร.ทนพญ.อภิญญา  จุ๊สกุล
Dr.Apinya Jusakul
email : apinjus@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed 
อ.ดร.ทนพญ.พรสุดา  มาระมิ่ง
Dr.Pornsuda Maraming
email : pornsma@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
อ.ดร.ทนพ.ปิยะพงษ์  สิมทอง
Dr.Piyapong Simtong
email : piyasi@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed