คณะผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

รศ.ดร.ทนพญ.จุรีรัตน์  ดาดวง
Assoc.Prof.Dr. Jureerut Daduang, MT
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
email: jurpoo@kku.ac.th
คณบดี
Dean

 

ผศ.ดร.ทนพญ.อมรรัตน์  จำเนียรทรง
Asst.Prof.Dr. Amonrat Jumnainsong, MT
รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์
email:amonrat@kku.ac.th
รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์
Vice Dean for Administration and Strategic

 

ผศ.ดร.ทนพญ.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์
Asst.Prof.Dr.Patcharaporn Tippayawat  , MT
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิสาหกิจ
email: patchatip@kku.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิสาหกิจ
Vice Dean for Research, Innovation and Enterprise
อ.ดร.กภ.เสาวนีย์ นาคมะเริง
Dr. Saowanee Nakmareong, PT
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีการศึกษา
email:saowna@kku.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีการศึกษา
Vice Dean for Academic and Educational Technology

 

ผศ.ดร.กภ.วนิดา  ดรปัญหา
Asst.Prof.Dr. Wanida Donpunha, PT
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสภาพแวดล้อมและพัฒนาบุคลากร
email:wanidadon@kku.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสภาพแวดล้อมและพัฒนาบุคลากร
Assistant Dean for Environment and Human Resource Development
 ผศ.ดร.ทนพ.อัฐวุฒิ  ไชยบุญเรือง
Asst.Prof.Dr. Attawut Chaibunruang, MT
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ สื่อสารองค์กรและการต่างประเทศ
email:attach@kku.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ สื่อสารองค์กรและการต่างประเทศ
Assistant Dean for Special Affairs, Corporate Communication and International Relations
 ผศ.ดร.กภ.พลลฏัฐ์  ยงฤทธิปกรณ์
Asst.Prof.Dr. Ponlapat Yonglitthipagon, PT
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
email:ponlapat@kku.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Assistant Dean for Student Development Affairs and Alumni Relations

 

ผศ.ทนพญ.ลิ่มทอง พรหมดี
Asst.Prof. Limthong Promdee, MT
หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
email:limpro@kku.ac.th
หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
Head of School of Medical Technology

 

ผศ.กภ.สุภาภรณ์  ผดุงกิจ
Asst.Prof. Supaporn Phadungkit, PT
หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด
email:suppha@kku.ac.th
หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด
Head of School of Physical Therapy

 

นางจันทร์หอม คำภู
Mrs.Janhorm Khamphoo
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ และหัวหน้างานบริหารและธุรการ
email:jankum@kku.ac.th
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ และหัวหน้างานบริหารและธุรการ
Acting for Director of Faculty Administration Division  & Head of Administration Division
นางมยุรี  ฮาตแสนเมือง
Mrs.Mayuree Hatsanmuang
หัวหน้างานยุทศาสตร์
email:mayhat@kku.ac.th
หัวหน้างานยุทธศาสตร์
Head of Strategic Division
 นางอริสรา  อุดจันทร์
Mrs.Arisara Audjun
หัวหน้างานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
email:arispu@kku.ac.th
หัวหน้างานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
Head of Academic and Student Development Division
ทนพญ.ดวงฤดี  จังตะกูล
Mrs.Duangrudee Changtrakun, MT
หัวหน้างานห้องปฏิบัติการ
email:duaint@kku.ac.th
หัวหน้างานห้องปฏิบัติการ
Head of Laboratory Division