การอบรมระยะสั้นทางกายภาพบำบัด (Short course training in physical therapy)

หลักสูตรที่ 5: Therapeutic Thai Massage for Musculoskeletal Disorders [อบรมระยะสั้น]วันที่ 16 – 27 สิงหาคม 2564