ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิสมัย สายสุด

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวพิสมัย สายสุด
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
ระดับ ปฏิบัติการ เป็น ชำนาญการ
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6319/2564
เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ตำแหน่งประเภทสนับสนุน กลุ่มปฏิบัติงานเฉพาะ (วิชาชีพเฉพาะ) ให้ดำรงตำแหน่งในระดับ ชำนาญการ
ปัจจุบัน – ปฏิบัติงาน ที่ งานห้องปฏิบัติการ กองบริหารงานคณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น

Check Also

กำหนดการเตรียมความพร้อมและแสดงความยินดีกับบัณฑิต คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2564