รศ.ดร.รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล มอบทุนการศึกษา

คณะเทคนิคการแพทย์ ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล ที่กรุณามอบทุนการศึกษามูลค่า 18,000 บาทให้กับนักศึกษาสาขากายภาพบำบัด ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

Check Also

ณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ ‘การสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาชุมชน’ ‘Sustainability for All’ และการแสดงผลงานจากโครงการ ‘มหาวิทยาลัยสู่ตำบล’ (U2T)

ระหว่างวันที่ 1 …