ประชุมคณบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ทางคณะเทคนิคการแพทย์ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ 7 คณะ ประกอบด้วย คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งในที่ประชุมดังกล่าว ได้มีการหารือความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมและการดำเนินงานระหว่างคณะในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้มอบดอกไม้แสดงความชื่นชมยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.วงษา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น “ศาสตราจารย์”

Check Also

ณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ ‘การสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาชุมชน’ ‘Sustainability for All’ และการแสดงผลงานจากโครงการ ‘มหาวิทยาลัยสู่ตำบล’ (U2T)

ระหว่างวันที่ 1 …