เสนอแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565

 

              เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ผู้บริหารคณะ นำโดยรองศาตราจารย์ ดร.จุรีรตน์ ดาดวง คณบดี รวมถึงหัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด หัวหน้างาน ผู้จัดการสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณาจารย์และบุคลากร ได้ร่วมกันเสนอแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 ณ รร.บายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในครั้งนี้ ทีมผู้บริหารได้ทำแผนปฏิบัติการโดยแบ่งตามยุทธศาสตร์ที่สามารถสนับสนุนวิสัยทัศน์ “เป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดระดับสากล” และพันธกิจหลักของคณะ อีกทั้งได้มีโครงการใหม่ๆ ที่สามารถสอดรับกับบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงการ “Transformation” ของกระบวนการทำงานด้านต่างๆ เช่น การเรียนการสอน วิจัยและนวัตกรรม การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีรวมถึงกระบวนการทำงานของสายสนับสนุนอีกด้วย

 

Check Also

ณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ ‘การสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาชุมชน’ ‘Sustainability for All’ และการแสดงผลงานจากโครงการ ‘มหาวิทยาลัยสู่ตำบล’ (U2T)

ระหว่างวันที่ 1 …