admin

เลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานบริการโลหิต ประจำปี 2564 (ครั้งที่2)

คณะเทคนิคการแพทย์ ประกาศเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานบริการโลหิต ประจำปี 2564 (ครั้งที่2) จากเดิม 7-12 มิถุนายน 2564 ไปเป็น 28 มิถุนายน – 3 กรกฏาคม 2564

Read More »